Lovgivning om skrot og skrot præmie

Regler for udbetaling af skrotningsgodtgørelse (Skrotbil Sjælland)

Formålet med skrotningsgodtgørelsen (Skrotbil Sjælland) er at fremme korrekt aflevering af udtjente person- og varebiler til godkendte autoophuggere, så en miljømæssig korrekt affaldshåndtering sikres. Udtjente biler må ikke henstilles i naturen eller på offentlig vej og ved private ejendomme, da skrotbiler kan forårsage lokal forurening af jord- og vandmiljø på grund af udsivning af væsker, som f.eks. olie og benzin. Det er derfor vigtigt at en skrotbil afleveres hos en godkendt autoophugger.

Alle person- og varebiler, der er eller har været indregistreret i Danmark efter den 1. juli 2000, har mulighed for at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen på 1.500 kr. Uanset hvornår bilen er indregistreret, så skal den afleveres hos en godkendt autoophugger. Når en bil er afleveret som skrotbil hos en godkendt autoophugger, må bilen ikke videresælges.

Skrotningsgodtgørelsesordningen er finansieret af bilejerne ved et årligt miljøbidrag på 101 kr. som betales sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Udbetaling af skrotningsgodtgørelse (skrot præmie) varetages af Miljøordning for Biler. Miljøordning for Biler er en selvstændig non-profit organisation, som er udpeget af miljøministeren.

Reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse (skrot præmie) og regulering af Miljøordning for Biler fremgår af bekendtgørelse nr. 293 af 26. marts 2014 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Nedenfor er de praktiske forhold omkring udbetaling af skrotningsgodtgørelse (skrot præmie) beskrevet nærmere. For svar på flere spørgsmål se også FAQ om bilaffald, samt Miljøordning for Bilers hjemmeside.

Hvor skal jeg aflevere min bil?

En bil der skal skrottes må kun afleveres til skrotning hos en godkendt autoophugger. Du kan finde en liste over godkendte autoophuggere på Miljøordning for Bilers hjemmeside under ”Find nærmeste autoophuggere”.

Det er desuden også muligt at aflevere biler til skrotning hos bilforhandlere. Det kræver dog at bilforhandleren har indgået en aftale med en godkendt autoophugger om dette. På Miljøordning for Bilers hjemmeside kan du finde en oversigt over de bilforhandlere, som må modtage skrotbiler på vegne af godkendte autoophuggere.

Hvis det er aftalt med bilejeren, at bilen skal skrottes, må bilforhandleren ikke sælge bilen videre, men er forpligtet til at overdrage bilen til ophuggeren.

Hvordan får jeg skrotningsgodtgørelsen udbetalt?

For at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen skal der underskrives en skrotningsattest i forbindelse med aflevering af bilen hos den godkendte autoophugger og bilen skal afmeldes hos det digitale motorregister. Den udfyldte skrotningsattest og bilens registreringsattest indsendes til Miljøordning for Biler, som sagsbehandler ansøgningen og efterfølgende udbetaler skrotningsgodtgørelsen (skrot præmie) til den, der har anmodet om dette.

Hovedreglen er at skrotningsattesten skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse (skrot præmie) . Se under “Hvordan kan jeg få udbetalt skrotningsgodtgørelse (skrot præmie) , hvis jeg ikke er sidst registrerede bilejer?” på FAQ for bilaffald for undtagelser fra denne regel.

Kontaktoplysninger – Miljøordning for Biler:

Miljøordning for Biler

Rådhuspladsen 16

1550 København V

tlf.: 39 15 51 50

e-mail: mfbinfo@bilordning.dk

Koster det noget at aflevere en Skrotbil Sjælland?

Skrotningsgodtgørelsen er et supplement til producentansvar for biler. Før producentansvaret blev indført i 2007 kostede det ofte penge at komme af med sin skrotbil hos de godkendte autoophuggere.  Producentansvaret betyder, at det nu er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger. Derfor kan skrotbiler nu med sikkerhed afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette. På hjemmesiden www.refero.dk kan du finde en liste over disse autoophuggere.

Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan selv fastsætte prisen for at modtage en skrotbil. Bilejere kan frit vælge, om de vil køre til et af de steder, som importørerne har indgået aftale med, eller om de vil køre til en anden godkendt ophugger.

Hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må de godkendte autoophugger dog gerne tage et beløb som kompensation for den manglende materialeværdi af disse dele. Det er fastsat i bilskrotbekendtgørelsen, at beløbet maksimalt må udgøre: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Mht. katalysator gælder dette kun, hvis katalysatoren er fjernet inden aflevering af bilen. Katalysatorer blev lovpligtigt for biler i 1989-90, og biler fra før den tid har typisk ikke haft katalysator monteret. I et sådant tilfælde kan autoophuggeren ikke modregne i skrotningsgodtgørelsen for manglende katalysator.

Den godkendte autoophugger har pligt til at udstede en skrotningsattest og udlevere skrotningsattesten til bilejeren. Autoophuggerne må ikke tage betaling for denne ydelse. Den godkendte autoophugger har ikke pligt til at afmelde bilen for bilejeren, og autoophuggeren har heller ikke pligt til at indsende skrotningsattesten til Miljøordning for Biler. Autoophuggeren kan tilbyde at gøre dette og på den baggrund tage et beløb for denne ydelse.

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/bilaffald/regler-for-skrotningsgodtgoerelse/